Mô hình Baccarat

kiểu:sức khỏe y tế | kích thước:35 MB | ngày:2022-01-25 13:11
Ngôn ngữ:người Pháp | hệ thống:quả táo | Phiên bản:V5.6.4 | tuổi:Trên 18 tuổi
Mô tả phần mềm

Mô hình BaccaratTor nado In te r net Radio (CR adio ) là mộ t phần mềm có th ể n g he các đài ph át thanh Int er net trê n khắp th ế giới , cũ ng c ó thể đ ược sử dụng để xem c ác chươ ng trình truyền hình Intern et t rực tu yến và cũn g c ó th ể p hát các tệp ph ư ơng tiệ n cục bộ (chẳng hạn như M P 3, RM, WMA và c ác c hương tr ình đa phươ ng tiệ n khá c đ ị nh dạ ng t ệp). N ó có đặc đi ểm là vận hà nh đơ n g iản, quản lý dữ l i ệu mạnh mẽ và cậ p nhậ t d ữ liệu vô tuyến t r ực tu y ế n. C ó tổ ng cộng hàng nghìn đà i phát thanh t ích hợp, bao g ồm hơn 50 0 đ ài phát thanh t i ếng Trung ( bao g ồm c ả tiếng Quan Th oại v à ti ếng Qu ảng Đ ông) và một số đ ài phát thanh quốc tế nổi ti ế ng ở Hoa K ỳ, A nh , N hậ t Bản, Pháp, Đ ức, Singapor e, Ca nad a, Nam Hà n Quốc và các n ước k h ác. T ích h ợp các chức năng t ự động cập nhật dữ l iệu và chư ơng t rình tr ực tuyến, lấy d ữ liệu mới nhất với tốc độ nha nh nh ất. Mang đến sự tiệ n l ợ i t uy ệt v ời ch o đa số đài truyề n h ì nh, người h ọc ngoại ngữ và y êu âm nhạ c. P h i ê n bản mới nhất là tập hợp nhiề u TV mạng và bạn c ó thể x em các chư ơng t r ình TV trực t u yế n.

Mô hình Baccarat

1、Giao diện đơn giản và trực quan, bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng, giúp quản lý kế hoạch dễ dàng hơn.

2、Sử dụng trình chuyển đổi EML sang G Suite, bạn có thể cung cấp mục tiêu chuyển đổi hàng loạt, mục tiêu này có thể xuất nhiều tệp EML cùng một lúc. Bạn có thể tự do xuất 1, 2, 3 hoặc nhiều tệp EML. Cung cấp hỗ trợ di cư an toàn.

3、Khi chuyển tiếp tin nhắn đến trò chuyện nhóm, bạn có thể kiểm tra thành viên nào đang tham gia trò chuyện nhóm